Ffilmio yn Safleoedd Cadw

Young Dracula - Castell Caerffili

Young Dracula - Castell Caerffili

Mae safleoedd Cadw yn lleoliadau ffilmio gwych. Mae Llys Tre-tŵr wedi ymddangos yn y ffilm The Libertine gyda Johnny Depp ac yn Restoration gyda Robert Downey Jnr a Meg Ryan. Mae Dr Who hefyd wedi glanio mewn sawl un o'n safleoedd!

Ymysg rhaglenni teledu eraill sydd wedi'u ffilmio ar safleoedd Cadw mae Coalhouse, a ffilmiwyd yng Ngwaith Haearn Blaenafon, Young Dracula, Sarah Jane Adventures, Merlin, Coast, Weatherman Walking a 100 Lle.

Os oes gennych ddiddordeb mewn llogi eiddo Cadw ar gyfer ffilmio cysylltwch â'r Gwasanaethau Ymwelwyr a Busnes ar 01443 336106.

Hafan / Llogi lleoliad / Ffilmio yn safleoedd Cadw / Taliadau

Taliadau am ffilmio / Ffilmio cyffredinol

Ffilmio cyffredinol

Nifer y criw        Hanner diwrnod       Diwrnod cyfan
ac actorion         (6 awr)                    (12 awr)

                              £                   £
1 - 5                  220.00                     440.00
6 - 15                485.00                     750.00
16+                   750.00                     1250.00

Isafswm ffi /Gwaith cwrs addysgol
                               £                   £
                            DD/B               130.00

Eitemau newyddion a materion cyfoes

Ni chodir tâl am griw o dri neu lai, ar yr amod y gwneir cais ffurfiol ymlaen llaw.

Nodiadau

  • Nid oes rhaid talu TAW ar y taliadau hyn.
  • Y taliadau hyn yw'r cyfraddau isaf perthnasol. Bydd y ffi derfynol y cytunir arni yn dibynnu ar ofynion penodol yr ymgeisydd.
  • Bydd Cadw yn adennill unrhyw gostau ychwanegol y bydd yn mynd iddynt o ganlyniad i unrhyw gais, oddi wrth yr ymgeisydd.

Rhaid i'r rhai sy'n gwneud cais am ffilmio ddarparu'r canlynol:

  • Tystiolaeth o yswiriant atebolrwydd cyhoeddus sy'n cynnwys cymal yn cwmpasu difrod damweiniol i'r heneb (isafswm gwerth y sicrwydd £5 miliwn).
  • Cynllun ac asesiad risg llawn o'r digwyddiad a rhestr ffilmio ar gyfer y digwyddiad.

Caiff pob cais ei ystyried yn unigol, a chaiff ei asesu pan fo'r holl wybodaeth wedi dod i law. Mae'n debygol y bydd angen cynnal cyfarfod yn y safle cyn ffilmio; mae hyn yn golygu y dylid gwneud ceisiadau o leiaf fis cyn y dyddiad.

Argymhellir bod llogwyr yn ymweld â'r safle cyn gwneud unrhyw drefniadau. Gellir trefnu hyn drwy gysylltu â'r Gwasanaethau Ymwelwyr a Busnes ar 01443 336103.