Caffael

Contractau

Gwerthu i Cadw

Fel rhan o'n gwaith i warchod a diogelu treftadaeth adeiledig Cymru, mae angen i Cadw brynu ystod o waith, gwasanaethau a nwyddau.

Mae hyn yn cynnwys, ymhlith pethau eraill, gwaith cadwraeth arbenigol ar adeiladau hynafol a hanesyddol, gwaith adeiladu cyffredinol (prif gontract ac is-gontract), offer bach, gwasanaethau cynnal a chadw, gwasanaethau ymgynghori, argraffu o ansawdd gwaith celf, dylunio arddangosfeydd, gwasanaethau glanhau, cynnal a chadw tiroedd a thirweddu.

Dim ond â chwmnïau sy'n dechnegol gymwys, sydd mewn sefyllfa ariannol gadarn ac sy'n rhannu ein hymrwymiad i ddarparu gwasanaethau o ansawdd i ymwelwyr y mae Cadw yn llunio contractau.

Rydym bob amser yn chwilio am werth am arian yn yr hyn rydym yn ei brynu, ac os ydych am ddod yn gyflenwr i Cadw, dylech ddisgwyl cystadlu am unrhyw gontractau sydd ar gael. 

Dod yn gyflenwr

Hysbysebir pob contract Llywodraeth Cymru gwerth £25,000 a throsodd ar wefan PrynwchiGymru a GwerthwchiGymru

Mae gwefan PrynwchiGymru / GwerthwchiGymru yn ei gwneud yn haws i gyflenwyr weithio nid yn unig gyda Llywodraeth Cymru ond gyda thros gant o gyrff sector cyhoeddus eraill yng Nghymru megis awdurdodau lleol, ymddiriedolaethau a byrddau iechyd, colegau a phrifysgolion, yr heddlu a'r gwasanaethau tân. 

Mae un broses gofrestru yn caniatáu i fanylion cyflenwr fod ar gael i bob sefydliad cofrestredig ac yn sicrhau bod gwybodaeth amdanynt ar gael i'r cyflenwr.  Caiff cyflenwyr nodi'r mathau o waith sydd o ddiddordeb iddynt, a byddant yn derbyn manylion am gyfleoedd tendro perthnasol yn awtomatig drwy e-bost.

Er mwyn cofrestru, ewch i wefan GwerthwchiGymru

Mae manylion llawn Polisi Caffael Llywodraeth Cymru ar gael yma