Partneriaid

Caiff llawer o waith Cadw ei gynllunio neu ei gyflawni mewn partneriaeth â sefydliadau eraill o'r sector cyhoeddus, y sector preifat a'r sector gwirfoddol.

Caiff llawer o waith Cadw ei gynllunio neu ei gyflawni mewn partneriaeth â sefydliadau eraill o'r sector cyhoeddus, y sector preifat a'r sector gwirfoddol. Y Grŵp Amgylchedd Hanesyddol yw prif fforwm Cadw ar gyfer gweithio mewn partneriaeth â'r sector treftadaeth yng Nghymru. Yn ogystal, mae Cadw yn cydgysylltu ag arbenigwyr awdurdodau lleol a'r trydydd sector drwy'r Fforwm Treftadaeth Adeiledig.

Dros y blynyddoedd diwethaf mae Cadw hefyd wedi cynnal 'uwchgynadleddau' ar bynciau penodol a chynadleddau Treftadaeth agored i ystyried materion sy'n achosi pryder a nodi cyfleoedd ar gyfer partneriaethau newydd.

Sefydliadau partner allweddol

Amgueddfa Cymru - Mae'n arwain y gwaith o ddatblygu Agenda Hanes i Gymru.  Amgueddfa Werin Cymru yn Sain Ffagan yw pwynt cyswllt cyntaf llawer o bobl â hanes Cymru.

www.amgueddfacymru.ac.uk

Cyngor Celfyddydau Cymru - Mae'n cydweithio'n agos â Cadw ar y prosiect Crochanau a Ffwrneisi a rhaglenni gweithgareddau treftadaeth a chelfyddyd tymor hwy.

www.celfcymru.org.uk

Ymchwil Hanes Cymru - Rhwydwaith o haneswyr academaidd o brifysgolion yng Nghymru, sy'n gweithio gyda Cadw ac eraill i ddatblygu Fframwaith Ymchwil Hanes i Gymru.

Grŵp Llywio Twristiaeth Ddiwylliannol - Wedi'i hwyluso gan Croeso Cymru, mae'r bartneriaeth hon rhwng y sector cyhoeddus, y sector preifat a'r trydydd sector yn hybu gwaith cydgysylltiedig i hyrwyddo a chyflwyno diwylliant fel ased ym maes twristiaeth.

www.dmwales.com/?q=content/cultural-tourism-steering-group

Dehongli Cymru - Mae'n cefnogi gwaith dehongli treftadaeth naturiol a diwylliannol o safon drwy hyfforddiant, rhwydweithio a rhannu arfer da.

Ymddiriedolaeth Ddinesig Cymru -  Mae'n gweithio gyda chymorth Cadw i drefnu Drysau Agored - cyfraniad Cymru at Ddiwrnodau Treftadaeth Ewropeaidd - i roi mynediad am ddim i'r cyhoedd i leoedd ac adeiladau o ddiddordeb pensaernïol a hanesyddol.

http://www.civictrustwales.org/